Life

Life… is the biggest gift we’ve been ever given. Животът… е най-големият подарък, който ни се дава.